Apartamenty w Świnoujściu idealne na wakacje nad morzem. Apartamenty na na Wyspie Uznam. 

Masz pytanie, zadzwoń

+48 604 057 233

Regulamin

Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.ambria-apartments.eu
2. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego oraz wpłatę zaliczki. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji przez firmę Ambria, ul. Wojska Polskiego 4AB / 4B, 72-600 Świnoujście REGON: 368761975 , NIP: 8551551214 (zwaną dalej ”Ambria”).
3. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Klient” oznacza ono osobę zdefiniowaną w formularzu rezerwacji jako “Osoba odbierająca klucze”. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Zarządca obiektu” oznacza ono firmę Ambria.

Zakres Umowy najmu krótkoterminowego obiektu noclegowego

1. Umowa zawarta pomiędzy Zarządcą obiektu a Klientem obejmuje wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu i wyżywienie w trakcie pobytu są po stronie Klienta.
2. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz internet i telewizję przy założeniu normalnego korzystania z nich przez Klienta.
3. Za opłaty dodatkowe uważa się sprzątanie, parking, łóżeczko turystyczne, fotelik do karmienia, pobyt zwierząt, późniejsze oraz wcześniejsze zameldowanie - zgodnie z cennikiem.
4. Do ceny noclegu doliczona zostanie opłata uzdrowiskowa dla każdej osoby dorosłej i dzieci w wysokości 6.2 zł/ dzień.
5. W wysokim sezonie, apartamenty wynajmujemy na minimum 7 nocy. Poza wysokim sezonem, apartamenty wynajmujemy na minimum 2 noce. Zastrzegamy prawo możliwości zmiany minimalnej długości pobytu (długie weekendy, okres świąt, itp.).

Zasady rezerwacji

1. Dokonanie rezerwacji on-line za pośrednictwem strony internetowej www.ambria-apartments.eu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wynajmu, umowę pomiędzy zarządcą obiektu a Klientem uważa się za zawartą.
2. Niezgłoszenie podróży służbowej natychmiast po dokonaniu rezerwacji, będzie skutkować wystawieniem paragonu fiskalnego bez numeru NIP. 
3. Po dokonaniu rezerwacji klient musi zapłacić zaliczkę w wysokości 30% całkowitej ceny wynajmu w terminie 48 godzin. Decyduje data wpływu na konto firmy Ambria.
4. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy najmu wybranego apartamentu oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
5. Brak wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji o czym klient nie musi być poinformowany.
6. Pozostała część należności za cały pobyt oraz opłata klimatyczna regulowana jest z góry w dniu przyjazdu podczas zameldowania gotówką lub kartą płatniczą. 
7. Każde zmiany w rezerwacji mogą być dokonywane tylko za porozumieniem obu stron.

Zasady anulacji

1. Rezygnację z pobytu należy złożyć w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
2. Anulowanie na więcej niż miesiąc przed rozpoczęciem podróży jest bezpłatne ale jeśli płatność zaliczki została dokonana za pośrednictwem Przelewy24, ewentualny jej zwrot zostanie obciążony prowizją w wysokości 2% kwoty wpłaty. 
3. W przypadku rezygnacji na mniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem podróży pobieramy 30% ceny podróży, wartość obliczana jest według cennika i okresu rezerwacji.
4. W przypadku niepojawienia się lub wcześniejszego wyjazdu, 100% kwoty zostanie naliczone zgodnie z cennikiem i okresem rezerwacji.
5. Brak przyjazdu Klienta lub brak kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji w dniu następnym.

Zasady pobytu

1. Klient jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku, a także należytego zamykania drzwi apartamentu i przechowywania kluczy w sposób niedostępny dla osób postronnych.
2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
3. W apartamentach i na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
4. Palenie papierosów dozwolone jest tylko na balkonach i przed budynkiem. Nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów w obiekcie wiąże się z opłatą za dearomatyzację, która wynosi 1500 zł.
5. W apartamencie nie może przebywać więcej osób niż zgłoszono przy zameldowaniu i wynika to z opisu danego apartamentu.
6. Klient nie może przechowywać zwierząt w apartamencie bez zgody Zarządcy oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.
7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządcy o powstałych uszkodzeniach w apartamencie, bądź w jego wyposażeniu.
8. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem w apartamencie, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.
9. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania.
10. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.
11. Zarządca nie odpowiada za prace remontowe i wykończeniowe w budynku i wokół niego oraz wszelkich immisji w szczególności hałasu z nieruchomości sąsiednich.
12. Za rażące naruszenie zasad pobytu lub agresywne zachowanie Zarządca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

Zasady przyjazdu

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach od 16:00 do 18:00. Przyjazd w innych godzinach może nastąpić tylko po uzgodnieniu z pracownikiem firmy Ambria.
2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
3. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności z tytułu umowy najmu, także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu.
4. Klient po przyjeździe musi okazać dowód tożsamości, który będzie zawierał pełne dane w celu weryfikacji i zameldowania.
5. Przed przekazaniem kluczy Klient zobowiązany jest do zapłaty reszty należności z tytułu najmu oraz wszystkich opłat dodatkowych gotówką lub kartą płatniczą.
6. Zarządca obiektu zawsze wydaje dwa komplety kluczy. W przypadku zgubienia kluczy Klient ponosi opłatę w wysokości 400 zł za komplet.
7. Za dodatkową opłatą Klient może skorzystać z dodatkowej wymiany ręczników, bielizny pościelowej, sprzątania.
8. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.

Zasady wyjazdu

1. Wyjazd Klienta musi nastąpić do godziny 10:00 w dniu, w którym kończy się jego pobyt. Zarządca obiektu przychodzi osobiście odebrać klucze od Klienta po zakończonym pobycie, chyba że, strony podczas zameldowania ustaliły inaczej.
2. Klient pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał. Pozostawi naczynia i urządzenia kuchenne w czystości oraz usuwa śmieci.
3. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe z jego winy lub osób trzecich, związane z zarezerwowanym pobytem.
4. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w czasie trwania prac.
5. Rzeczy pozostawione w apartamencie odsyłamy na prośbę oraz koszt klienta.

Bezpieczeństwo płatności

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia firma Dotpay. Bezpiecznie połączenie zapewnia szyfrowanie poprzez certyfikat SSL o rozszerzonej walidacji z 256-bitowym kodowaniem, dający gwarancję najwyższego standardu uwierzytelnienia tożsamości właściciela strony internetowej. Informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem nie są wykorzystane przez niepowołane osoby.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Ambria.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
-Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Ambria, ul. Wojska Polskiego 4AB/4B, Świnoujście 72-600
-Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@ambria-apartments.eu
4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę
4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2. Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

Zobacz na mapie

Naciśnij i zobacz apartament

maps Naciśnij i zobacz apartament
Rezerwuj Online
   

© 2024 Ambria Apartments - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

pfr